Eesti Folkloori Instituut
Estonian Folklore Institute


EFI on tegev ajakirjade Mäetagused ja Folklore, Electronic Journal of Folklore toimetamisel ja küljendamisel.

Maagia : tekkelugu, maailmapilt, uskumused, rituaalid
peatükk maagiapärimusest Eestis: Reet Hiiemäe
Koostanud ja tõlkinud Reet Hiiemäe
Kujundanud Andrus Tins

Väljaandja on EKM Teaduskirjastus
MTÜ Eesti Folkloori Instituudi toetusel
191 lk, Tartu 2015
ISBN 978-9985-981-23-8

Maagia juured ulatuvad kaugele eelajaloolistesse aegadesse, kuid samas on maagiavõtetel oma koht ka moodsa inimese igapäevaelus. Käesolev raamat on eriline selle poolest, et see käsitleb maagiafenomeni kultuuriteadlase vaatevinklist. Austria etnoloogiaprofessor Leander Petzoldt annab kompaktse ülevaate maagilise maailmapildi põhialustest ja õhtumaise maagia kahe olulisema suuna väljakujunemisest: maagilis-demonoloogilisest traditsioonist koos selle spiritistlike ja okultistlike avaldumisvormidega ning loodusfilosoofilisest liinist, mis rajas alkeemiliste otsingute kaudu teed tänapäevastele loodusteadustele. Autor tutvustab Euroopa mõtlemise ajaloo seisukohalt olulisi maagiaraamatuid ning avab mitmesuguste nõidusvõtete ja rituaalide sisu ja tausta. Eesti usundiuurija Reet Hiiemäe on raamatule lisanud konkreetsemalt eesti pärimuse maagilistele uskumustele ja nende kujunemisloole keskenduva peatüki.


The Ritual Year 10: Magic in Rituals and Rituals in Magic
Peatoimetaja Emily Lyle Toimetajad Tatiana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborska
Kaanepilt Juri Lisovskii

Väljaandja on EKM Teaduskirjastus
MTÜ Eesti Folkloori Instituudi toetusel
598 lk, Innsbruck - Tartu 2015
ISBN 978-9949-544-54-7

The Ritual Year 10 presents articles focusing on the conseption of magic and magicqal rituals performed in the course of year and their correlation with religious ceremonies as well as articles dealing with contemporary magical practice representted in the year cycle and in the everyday life of practitioners of magic.


Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisel?
Käsitlusi kultuurist ja usundist
Koostanud ja tõlkinud Reet Hiiemäe
Kujundanud Andrus Tins

Väljaandja on EKM Teaduskirjastus
MTÜ Eesti Folkloori Instituudi toetusel
267 lk, Tartu 2012
ISBN 9789985981221

Reet Hiiemäe koostatud ja tõlgitud artiklikogumik "Mis on ühist Gilgamešil ja geeniuurimisel? Käsitlusi kultuurist ja usundist" toob lugejani valiku uuemaid uurimusi, mille autoriteks on mainekad germaani folkloristid, ajaloolased ja etnoloogid. Autorid vaatlevad pärimuslike nähtuste avaldumist mitmetes sellistes kontekstides, mille puhul seotust vanema rahvausuga ei oskaks esmapilgul ehk oodatagi: majandus- ja ärimaailmas, meditsiinis, kohtudokumentides, erootilise alatooniga postkaartidel jne. Nii mõneski käsitluses lahatakse väljamõeldu ja tegelikkuse vahekordi ning inimeste kalduvust näha reaalelu sündmusi läbi ajastuomaste uskumuste filtri. Seega laiendavad artiklid lugeja kultuuri tajumise ja mõistmise piire. Kogumiku artiklivalikul on mitu põhjust. Esiteks, tänapäevases kultuuriuurimises kipub Eestis tooni andma orienteeritus ingliskeelsetele teadusautoriteetidele, mistõttu nii mõneski meile kultuuritausta ja -kontaktide poolest palju lähedasemas piirkonnas tehtud uurimistöö on pälvinud teenimatult vähe tähelepanu. Teiseks pakuvad artiklid mitmeid Eestis seni vähe puudutatud teemasid ja uudseid vaatenurki. Näiteks käsitletakse hallutsinogeenide rolli traditsioonilistes müstika- ja ekstaasikogemustes; klassikalisi rahvajutusüžeid nn Nigeeria petukirjades; pärimuse tagantjärele konstrueerimist matriarhaadiga seotud uskumuste näitel; hirmude ajastuomast ja kultuurilist avaldumist kliimakatastroofe ja muid ebatavalisi ilmastikunähtusi puudutavates hoiakutes ning varjusurmaga seotud uskumustes. Kogumikus leiduvad käsitlused arvutimängude, animafilmide ja teadusdokumentaalide seoste kohta pärimusliku ainesega. Ajalooliste kohtudokumentide põhjal vaadeldakse kurjategijate jutustamisandi kui vahendit, mis aitab kelmusi toime panna, kuid vahel ka kohtus kergema karistusega pääseda. Samuti tehakse kohtudokumentide põhjal järeldusi emotsioonide väljendamise viiside kultuuri- ja ajastuspetsiifilisuse kohta.


Inimene, tervis ja haigused.
Terviseteemaline artiklikogumik Medica
Sarjast Tänapäeva folkloorist 9.
Koostanud Piret Paal
Kaas: Tero Leponiemi
Tartu, Helsinki 2010

Väljaandja on EKM Teaduskirjastus
MTÜ Eesti Folkloori Instituudi toetusel
338 lk, Tartu 2010
ISBN 978-9949-446-76-6

Artiklikogumiku eesmärgiks on tutvustada lugejale tervise- ja kehaga seotud identiteediloomise protsesse ja erinevaid käitumisviise ning probleeme seoses tervisega. Kogumik sisaldab Eesti, Soome ja Rootsi teadlaste artikleid tervisekäsitluste muutumisest elu jooksul ja riskikäitumisest ning mitmetest tänase ühiskonna tõsistest probleemidest nagu diabeedist, allergiatest, toiduaskeesist ja ilukirurgiast, AIDSist, vähiga toimetulekust ja uutest tehnoloogiatest, mis ikka ja jälle otsekui lubavad inimestele paremat äraolemist. Kogumikus on käsitlusi ka pikaaegsetest terviseprobleemidest nagu hambavalutekitajad kultuuripildis ehk Sööbik ja Pisik. Kogumik on konverentsisarja Medica väljund.

Raamatu üksikmüügi hind on 7 eurot.


Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients.
Thoughs, Emotions and Experiences
Seeriast Sator nr 10
Piret Paal
Kaas: Tero Leponiemi
Tartu, Helsinki 2010

Väljaandja on EKM Teaduskirjastus
MTÜ Eesti Folkloori Instituudi toetusel
358 lk, Tartu 2010
ISBN 978-9949-446-72-8

Kirjutatud vähijutud. Etnomeditsiiniline uurimus vähipatsientide mõtetest, tunnetest ja kogemustest käsitleb Soome vähipatsientide läbielamusi: mida, miks ja kuidas inimesed vähist kirjutavad, mida vähki haigestumine tähendab ja milliseid emotsioone see haigestunutes esile kutsub. Tagasivaatlikult käsitletakse vähihaigustega seotud uskumusi ja ravimisviise rahvameditsiinis läbi aegade. Uurimus keskendub patsientide häältele ja püüab muuta vähikogemuse mõistetavaks tänapäevases kultuurilises ja sotsiaalses kontekstis.

Raamatu üksikmüügi hind on 10 eurot.


Väike deemonite ja vaimolendite leksikon
Leander Petzold, Reet Hiiemäe
2. täiendatud trükk
Kaas ja ümmargused päisliistud: Maire Tohv
Värviillustratsioonid: Ede Raadik

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
263 lk, Tartu 2010
ISBN 9789-949-446-73-5

Austria folkloristikaprofessor Leander Petzoldti leksikoni tõlkis ja asjakohased paralleelid eesti pärimuse uskumusolendite kohta lisas Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe. Kuna 2003. aastal esmakordselt eestikeelse lugeja ette jõudnud Väike deemonite ja vaimolendite leksikon osutus äärmiselt menukaks ja müüdi kohe läbi, tekkis vajadus anda raamatust välja teine trükk. Uut trükki on tublisti täiendatud - uued on raamatu värviillustratsioonid, päisliistud, kaas ja kujundus, samuti on veelgi rohkem lisatud paralleele eesti usundist, kuna just need pakkusid lugejatele erilist huvi. Raamatu oluline väärtus seisneb asjaolus, et see suudab esitada teaduslikke selgitusi autentse folkloorimaterjali kohta nii, et see on vastuvõetav ja mõistetav väga laiale lugejaskonnale. Üks raamatu põhieesmärke ongi äratada tavalugejas huvi Eesti ja laiemalt Euroopa rahvapärimuse vastu ja seda atraktiivsel moel tutvustada. Raamat on samas vajalik infoallikas ja võrdlusmaterjal ka erialatöötajatele.

Raamatu üksikmüügi hind on 10 eurot.
NB! saadaval viimased raamatud.


Kommunikatsioon ja folkloor
Seeriast Sator nr 9
Dan Ben-Amos
Sarja toimetaja Mare Kõiva
Toimetanud Aado Lintrop
Keeletoimetaja Asta Niinemets

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
368 lk, Tartu 2009
ISSN 1406-2011
ISBN 978-9949-446-49-0
Eessõna Mare Kõiva

Dan Ben-Amos on Pennsylvania ülikooli professor, maailma üks juhtivamaid ja tsiteeritumaid folkloriste. Klassikalisteks õppeartikliteks on kujunenud tema uuendatud folkloori definitsioon, esituskonteksti uurimused jm kirjutised.

Kogumikku on autor valinud artiklid, mis käsitlevad folklooriteooriat, juudi huumorit ja narratiive ning juudi kirjanike suhtumist folkloori. Lisaks on kogumikus ka artiklid aafrika folkloorist. See raamat peaks kindlasti kuuluma rahvaluule harrastajate ja õppijate lugemislauale, aga arvestades temaatika laia haaret pakub see kindlasti huvi ka laiemale üldsusele.

Raamatu valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Väljaanne on seotud sihtfinantseeritava teemaga SF0030181s08.

Raamatu üksikmüügi hind on 6,50 eurot,
haridusasutused ja edasimüüjad saavad soodustust.


Etnosemiootika
Seeriast Sator nr 7
Mihály Hoppál
Toimetanud Mare Kõiva ja Asta Niinemets

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
234 lk, Tartu 2008
ISSN 1406-2011
ISBN 978-9949-446-50-6
Eessõna Mare Kõiva

Mihály Hoppál on ungari folklorist ja etnoloog. Etnosemiootika arendaja on eestlastele tuntud kui Aasia ja polaarpiirkonna põlisrahvaste šamanismi uurija ja neist kõnelevate filmide autor.

Ungari usundi ja kombestiku erijooned semiootilisest vaatenurgast ning etnosemiootika kujunemislugu on käesoleva raamatu keskmes. Kuri silm, etnilise identiteedi seosed usundiga, pulmatavandi sümbolkeel, erilised hauamärgid, traditsiooni sõnumid, aja ja ruumi mõõde – nende teemade kaudu on lugejal võimalik tajuda ungari kultuuri tekstuuri ja saada osa selle eripärast.

Raamatu valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital. Väljaanne on seotud sihtfinantseeritava teemaga SF0030181s08.

Raamatu üksikmüügi hind on 6 eurot,
haridusasutused ja edasimüüjad saavad soodustust.


Pili raantse kottal
Luulet Halliste murrakun
Raivo Kolka
Toimetanud Elmar Uuk

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
44 lk, Tartu 2007
ISBN 978-9985-98-121-4
Eessõna Silvia Nagelmaa

Mulgi harrastusluuletaja ja -kunstniku Raivo Kolka (9. IV 1918 ~V 29. IX 1992) mälestuskogu koondab tema elu viimase pooleteise aastakümne loomingut. Halliste murrakus kirjutatud luuletusi illustreerivad fragmendid Raivo Kolka linoollõikes eksliibristest.

Raamat on läbi müüdud.


Kodukandi ajaloost
Süvaoru - eesti asundustalu Petserimaal

Toimetanud Õie ja Heino Jaagomäe, Tiina Siimets.

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
112 lk, Tartu 2006
ISBN 9949-137-44-6

Süvaoru talu peremehe Karl Kirsi aastaist 1907-1943 pärit päevaraamat annab haruldase sissevaate ajaloole läbi Petserimaale asunud noore mehe märkmete. Kirjapandu on võluvalt vahetu, olgu südamel talutööd, enamlaste saabumised ja lahkumised, vabariigi algusajad või vene vägede saabumine 1941. aastal.

Raamatu teise poole moodustavad Süvaoru laste jutustused isast, taluelust, sugulastest ja sellest, mis juhtus hiljem.

Raamatu üksikmüügi hind on 3 eurot,
haridusasutused ja edasimüüjad saavad soodustust.


Karm ja kaunis Karula
Elust, olust ja inimestest muinasajast tänapäevani

Helbe Merila-Lattik

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
Tartu 2004
ISBN 9949-418-05-4

Raamat on ilmunud Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi, Karula vallavalitsuse, sponsorite Tiit Vähi ja Rein Randveri ning Lattikute suguvõsa liikmete Matti Pätsi, Madis Pätsi, Madli Vallikivi-Pätsi, ja Arvo Lattiku ning sõprade Helgi Liebuse ja Christel Kersteni toetusel.

Raamat on läbi müüdud.


Eesti Taevas
Uskumusi ja tõlgendusi
Andres Kuperjanov

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
208 lk, Tartu 2003
ISBN 9949-10-341-X

Ülevaade eesti rahvaastronoomiast. Peatükid materjali kogumisest, ajast. Põhiosa jaguneb:

  • Maailm
  • Päike
  • Kuu
  • Varjutused
  • Planeedid
  • Komeedid ehk sabaga tähed
  • Meteoorid ehk langevad tähed
  • Uskumusi tähtedest
  • Linnutee

Lisatud on tähtkujude ja tähtede register.

Raamatu valmimist on toetanud Eesti Teaduste Akadeemia (sihtstipendium uurimistöö vormistamiseks) ja Eesti Kultuurkapital.

Raamat on läbi müüdud.


Rekka-lood
Koostaja on Renata Sõukand, kunstnik Kärt Mikli, toimetajad Luule Krikmann ja Asta Niinemets

Väljaandja on MTÜ Eesti Folkloori Instituut
93 lk, Tartu 2001
ISBN 9985-78-214-3
Väljaandmist toetasid Astar Transport, AS Lakuun ja T.R Tammeauto OÜ

Taskuformaadis väljaandesse on kogutud kaugsõiduautojuhtide humoorikad killud iseendist ja oma tööst.

Raamatu ükskkmüügi hind on 1 euro.EFI on tegev ajakirjade Mäetagused ja Folklore, Electronic Journal of Folklore toimetamisel ja küljendamisel.